RODO

Informacje dla pacjenta dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

Administratorem danych osobowych jest „OptoMedica Agnieszka Samsel”, z siedzibą przy ul. Gagarina 9 lokal 44 , 00-754 Warszawa, działająca w ramach przedsiębiorstwa medycznego Przychodnia Specjalistyczna „OptoMedica” przy ul. Gagarina 9 lok.44, 00-754 Warszawa.

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z naszym kierownikiem placówki dr med. Agnieszką Samsel dostępną pod adresem e-mail: optomedica@o2.pl, lub bezpośrednio w przychodni.

 

Zakres przetwarzanych danych przez Przychodnię Specjalistyczna OptoMedica obejmuje: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz datę urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główną miejscowość opieki, adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). Możemy również poprosić o adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do objęcia opieką zdrowotną. Dane służą również do zweryfikowania tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

 

Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzona jest dokumentacja medyczna, w której odnotowuje się wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia jak również mogą znaleźć się informacje o nałogach czy indywidualnych preferencjach dotyczących różnych sfer. Te informacje są zbierane, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.

 

Okres obowiązkowego przechowywania dokumentacji medycznej wg ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, 22 lata – w zakresie dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, 30 lat – w przypadku gdy dane są niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników lub też gdy nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała (w takim przypadku okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon).

Celami przetwarzania danych osobowych są:

1.Ustalenie tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez telefon) jak również w naszej placówce i placówkach współpracujących, na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim. (Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ)

 

2.Obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej przez każdy podmiot leczniczy (Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ)

 

3.Realizacja praw pacjenta, np. odbieranie i archiwizowanie oświadczeń, w których pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania osobom upoważnionym informacji o stanie zdrowia.( Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ)

 

4.Potwierdzenie rezerwacji bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnienie o konsultacji, poinformowanie o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformowanie o możliwości odbioru wyniku badań.( Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.)

 

5.Zapewnienie odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na potrzeby pacjenta oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do pacjenta krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, aby pacjent mógł poinformować nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej; ankiety te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one uciążliwe i nie naruszały prawa do prywatności; jednocześnie można w każdej chwili poinformować nas, że pacjent nie chce otrzymywać od nas takich treści - wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z żądaniem. (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów.)

 

6.Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych w tym celu. (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw)

 

7.Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe - wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych. (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.)

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z naszą placówką w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej,

2. dostawcom usług zaopatrujących OptoMedica w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),

3. dostawcom usług wspierających Przychodnię Specjalistyczną OptoMedica w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),

4. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających OptoMedica dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

5. osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji praw pacjenta.

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, możemy przekazywać dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych powyższymi zgodami, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz OptoMedica usługi w zakresie wsparcia informatycznego, agencjom reklamowym, audytorom zewnętrznym. Jako administrator, zapewniamy prawo dostępu do danych, można je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Przychodni Specjalistycznej OptoMedica sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli pacjent chce skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – prosimy o kontakt telefoniczny, lub bezpośrednio w placówce.

Informujemy także, że pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.